fragmenty oznaczone kłódkąprzedstawiają konstrukcję gramatycznąomawianą dalej