Jak napisać list motywacyjny po angielsku? – wyrażenia, wstęp


Tak jak obiecałam, przedstawiam gotową listę zwrotów do użycia przy pisaniu listu motywacyjnego (covering letter). Wyszło tego bardzo dużo więc w tym poście tylko wstęp, wykształcenie i umiejętności a w następnym powody aplikowania i zakończenie (tu). Przykładowy, gotowy cały list można zobaczyć tu.
Poniżej gotowe wyrażenia. Tłumaczenia na polski piszę dla ułatwienia z perspektywy kobiety (ukończyłam nie ukończyłem), ale oczywiście po angielsku nie ma różnicy i można to tłumaczyć też na rodzaj męski. Najbardziej przydatne zwroty podkreśliłam na bordowo:

1. Wstęp:

Enclosed is my résumé´, which I am sending in response to your advertisement in XYZ for a ZZZ
– I am writing to apply for the post of ZZZ advertised in XYZ of 6th November. –
– I would like to apply for the position of ZZZ, advertised in XYZ and I have pleasure to present my candidature for the post

Enclosed is my resume/ please find enclosed my resume – Załączam CV
Post, position – stanowisko

2. Szczegóły

a) Wykształcenie

– I graduated from XXX where I got (degree, diploma, certificate) = Ukończyłam XXX gdzie zdobyłam (stopień, dyplom, certyfikat)
– I received a master’s in XXX studies from XXX University, and a B.A. in XXX from XXX University. – Zdobyłam tytuł magistra z XXX na Uniwersytecie XXX oraz tytuł licencjata z XXX na uniwersytecie XXX

b) Doświadczenie

-I began to work with XXX Company as XXX (stanowisko) and was involved with (którtki opis obowiązków)
– In 2010 I was offered a chance to join XXX Company, where there was an opportunity for me to gain more experience in … – Miałam okazję pracować w XXX, gdzie zyskałam możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie …
– While I was at XXX Company I took responsibility for XXX. This meant I … – Kiedy pracowałam dla XXX, byłam odpowiedzialna za XXX. Oznacza to, że…
– During my time at XXX Company I worked on several XXX projects, which were very successful as they/ because… – Podczas pracy dla XXX, pracowałam nad kilkoma projektami XXX, który odniosły ogromny sukces ponieważ…

c) Umiejętności

Familiar with operation, installation and adjustment of XXX (e.g. machinery, computer program) – obeznana z obsługą, instalacją i regulacją XXX (jakiejś maszyny czy programu komputerowego)
Comprehensive knowledge ofwszechstronna wiedza na temat …
In-depth knowledge ofj.w
extensive knowledge of j.w
sound knowledge ofj.w
Proficient in doing sthbiegła w …
Ability to manage time with efficiency with good communication skills – umiejętność sprawnego zarządznia czasem a także dobre umiejętności komunikacyjne
Able to –
– My strengths lie in my ability to conceive and implement the strategic marketing plans, to identify new market opportunities, initiate product and service introductions, and negotiate strategic partnerships to drive market expansion and revenue growth. – moje silne strony to umiejętność obmyślania i wdrażania strategicznych planów marketingowych …
Responsible for the maintenance of daily office operations and the central calendar which would be referred to by the Board of Directors – odpowiedzialna za koordynowanie codziennej pracy biura, za prowadzenia kalendarza zarządu
– I took part in invoice checking, enrollment process and analyzing feedback from employees regarding changes in the organization – byłam odpowiedzialna za sprawdzanie faktur, proces rekrutacyjny, analizowanie opinii pracowników dotyczących zmian w organizacji
– I am also in charge of office security issues – odpowiedzialna za sprawy związane z bezpieczeństwem w biurze
– I took care of all the day-to-day workings of the organization – dbanie o codzienny przebieg pracy
– responsible for responding to customers’queries – odpowiedzialna za odpowiadanie na zapytania klientów
– I assisted the Office Manager in all the daily activities – asystowałam Kierownikowi Bura w jego/ jej działalności
– I cooperated with the training department to ensure high standards for employees – współpracowałam z działem szkoleń aby zapewnić pracownikom wysoki standard usług.
– Providing technical support – udzielać wsparcia technicznego
– I gained experience in zdobyć doświadczenie w
– I feel that the courses I have taken have strengthened my analytical skills and provided me with a sound background in the financial system – uważam, że ukończone kursy rozwinęły moje umiejętności analityczne oraz dostarczyły mi solidnej wiedzy w zakresie sytemu finansowego
– Through my work experience and my involvement XXX activities, I have developed a sense of responsibility and a deeper understanding of dealing with people – przez moje doświadczenie w pracy i zaangażowanie w czynności związane z XXX, rozwinęłam swoje poczucie odpowiedzialności i głębsze rozumienie jak postępować z ludźmi
– my colleagues recognized my dedication and commitment to excellence by nominating me the Worker of the Year – moi koledzy z pracy docenili moje dążenie do perfekcji i nominowali mnie na Pracownik Roku
– In my current role I am accustomed to working in high-pressure environment where accuracy and attention to detail are essential – w mojej obecnej roli jestem przyzwyczajona do pracy pod presją, gdzie dokładność I przywiązywanie uwagi do szczegółów są niezbędne.
– coordinating my supervisors’ calendars – prowadzenie kalendarzy przełożonych
– monitoring all ingoing and outgoing communications – monitorowanie wymiany informacji przychodzącej i wychodzącej (maile, poczta, telefon)
– making travel arrangements – organizacja podróży służbowych
attending to all other administrative needsasystowanie podczas wszelkich innych czynnościach administracyjnych
– I am goal-oriented and result-driven person with outstanding analytical and communicative skills, together with a perfect command of English languageJestem osobą nastawioną na cel i wyniki. Posiadam niezwykłe umiejętności analityczne i komunikacyjne oraz świetną znajomość języka angielskiego
– This role requires a high degree of professionalism, loyalty, confidentionality and ability to communicate effectively at all levels – rola/ stanowisko to wymaga ode mnie profesjonalizmu, lojalności, poufności I umiejętności komunikacji ze wszystkimi
– I pride myself on my ability to deal with pressure and multitask with a positive and flexible attitude. – szczycę się tym, że potrafię rodzić sobie z presją i wielozadaniowością w sposób pozytywny i dostosowujący się do sytuacji
– I am proactive team member who can also work independently. – Jestem zaangażowanym członkiem zespołu, który także potrafi pracować samodzielnie.
– I always aim to go above and beyond my set duties to ensure the best systems are in place to allow organization to function as efficiently as possible – moim celem jest zawsze wychodzić poza wyznaczone obowiązki aby upewnić się, że wszystko działa jak należy (I takie tam blab la bla_)
maintain the high standards that are expected by – utrzymywać wysokie standardy które są wymagane …
– Working in a busy, often pressurised environment has helped me – ciężka praca, często pod presją pomogła mi…
– to prioritise my workload effectively whilst appreciating the need for attention to detail- efektywnie ustalać priorytety w nawale pracy łącznie z przywiązywaniem wagi do szczegółów
– understanding of the XXX project management process – rozumienie projektu XXX z procesie zarządzania
– three years of my work have provided me with a broad knowledge of – 3 lata pracy dały mi szeroką wiedzę w zakresie…
– Administrative support – wsparcie administaracyjne
– Meeting and greeting visitors – witanie, przyjmowanie gości
– Troubleshoot and report on different queries – dokonywanie analizy problemu i zdawanie sprawozdań z zapytań

 Jak zauważyliście, w tej liście jest dużo zwrotów z wyrazem ’knowledge’ O to w covering letter chodzi aby przedstawiać swoja wiedzę. Jesli chcecie wiedzieć jak jeszcze mówić o swojej wiedzy to zapraszam tu