umowa handlowa – gotowe zwroty

Zajmę się czymś co tak naprawdę będzie tylko liźnięciem tematu a Wam post i tak wyda się długi. Chciałabym co nieco opowiedzieć o umowach, a raczej skupić się na pewnych gotowych formułkach, które przydadzą Wam się jeśli będziecie musieli przetłumaczyć umowę handlową. Nie musicie być wcale tłumaczami, a może się zdarzyć (zwłaszcza w małej firmie, wiem z autopsji), że szef poprosi o napisanie umowy sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta.

Brzmi przerażająco prawda? Zwłaszcza jeśli googlując umowy widzicie coś takiego:

„All obligations connected herewith shall expire two years after the date hereof except for the obligations set out in article 15 herein.”

Dla laika natłok tych wszystkich hereof, herewith jest przerażający, ale nie martwcie się, w prostej umowie sprzedaży takiego języka można uniknąć. Zaimki te są charakterystyczne dla legal english – języka prawniczego. Podpowiem tylko, że to here odnosi się do umowy a odpowiedni zaimek, do treści zdania, więc przykład ten znaczy nic innego jak:
All obligations connected with this agreement shall expire two years after the date of this agremeent except for the obligations set out in article 15 in this agreement”

Oczywiście w formalnym języku umów, powinniśmy się trzymać pierwszej wersji, ale w takiej podstawowej umowie sprzedaży wystarczy zapamiętać tylko wyraz hereby – niniejszym oraz hereinafter reffered to as – zwanym dalej
Jeśli ktoś jest zainteresowany tłumaczeniami, językiem prawa lub studiuje angielski to polecam książkę „Jak czytać i rozumieć angielskie umowy. Praktyczny przewodnik” Leszka Brezowskiego wydane przez wyd. Beck. Znajdziecie tam szczegółowo omówione różne rodzaje umów, użycie wyżej wspomnianych nietypowych zaimków, użycie shall oraz may w umowach, opis klauzul umów i inne.

Początek umowy np. spółki zaczęlibyśmy tak:

Umowa spółki cywilnej
Civil law partnership agrement

zawarta w dniu … roku w … pomiędzy:
concluded in …………………. between
1) … (imię i nazwisko) zamieszkałym w … (adres wspólnika), legitymującym się dowodem osobistym numer: …,
Residing …. proving his identity with Identification Document number
oraz
2) … (imię i nazwisko) zamieszkałym w … (adres wspólnika), legitymującym się dowodem osobistym numer: …,
zwanymi dalej Wspólnikami, o następującej treści:
hereinafter referred to as Partners with the following wording/ stipulations/ provisions
§ 1.
Wspólnicy zawiązują niniejszym spółkę cywilną, zwaną dalej Spółką, w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na: … …. (określenie działalności, jaka będzie prowadzona przez Spółkę).
The partners hereby conclude civil partnership, hereinafter referred to as Partnership, in order to conduct an economic activity consisting in ….(the specification of the activity to be conducted by the company
§ 2.
Spółka będzie prowadziła działalność pod nazwą: … .
The partnership shall operate under the following business name

Na szczęście początek umowy sprzedaży jest krótszy 😉 Zaczynając umowę piszecie kto jest stroną (parties to the contract) i w naszym przypadku będzie to sprzedawca i nabywca (Seller – Buyer lub Seller – Purchaser). Oczywiście jeśli nie będzie to umowa kupna sprzedaży to i nazwy stron będą inne np.:
Lessor – lessee
Vendor – vendee
Mortgagor – mortgagee
Donor – donee
Assignor – assignee
Transferor – transferee
Licensor – licensee
Payer – payee
Offeror – offeree
Landlord – tenant
Lessor – lessee
Borrower – lender
Creditor – debtor
Kto ciekawy niech potłumaczy, lecz nas interesuje prosta umowa kupna-sprzedaży więc mamy tu do czynienia po prostu z Seller i Buyer/Purchaser. Sprzedający i nabywca niniejszym coś w umowie uzgadniają (The parties hereby agree as follows)  lub mówią jaki jest cel umowy (the Subject-matter of this Contract is), a cały ten początek umowy najprościej można napisać np. tak:
Parties to the Contract: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nazwa firmy, adres) hereinafter referred to as the Seller and
Yyyyyy (nazwa firmy, adres) hereinafter referred to as the Buyer agree as follows:

Później trzeba określić na co się umawiają np.
The Seller hereby agrees to produce goods for the Buyer in time, quality and quantity specified in the Purchase order of the Buyer. –na wyprodukowanie towarów w terminie, w jakości i ilości zgodnej z zamówieniem
The Seller undertakes to deliver and sell goods to the Buyer. – na sprzedaż i dostarczenie towarów

Price – cena
Gdzieś na pewno pojawią się formułki dotyczące ceny
1. Sale price given by the Seller is net price to which Value Added Tax should be added at a currently binding tax rate.
Cena sprzedaży podana przez Sprzedającego jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką podatku.

2. Payment for the ordered product should take place without deductions within the time specified in confirmation of the Order or the invoice.
Zapłata za Zamówiony towar powinna nastąpić bez potrąceń w terminie podanym na potwierdzeniu Zamówienia lub fakturze.

3. VAT invoices are issued and payable in Polish zlotys.
Faktury VAT są wystawiane i płatne w polskich złotych.

4. In the case of bank transfer, the day of payment shall be recognized as the day of crediting the Seller’s bank account.
W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Complaint -reklamacja
Complaint of delivery. If during collection of the Products quantitative shortages/surpluses have been diagnosed or if they have physical defects, the Buyer is obliged  with the participation of the carrier, to prepare a complaint certificate with exact description of discrepancy and to note this fact also on a copy of WZ document / waybill. The Buyer is obliged to send a complaint certificate to the Seller to (adres)
Reklamacja dostawy. Jeżeli przy odbiorze Produktów stwierdzono braki/nadwyżki ilościowe albo jeżeli posiadają one wady fizyczne, Kupujący jest obowiązany przy udziale przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny z dokładnym opisem rozbieżności oraz odnotować ten fakt również na kopii dokumentu WZ / listu przewozowego. Kupujący zobowiązany jest przesłać protokół reklamacyjny do Sprzedającego na adres

Force Majeure –siła wyższa
A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the Contract or to have avoided or overcome it or its consequences. The exemption provided by this Article has effect for the period during which the impediment exists.

The non-performing party shall give prompt written notice to the other party of the reason for its failure to perform and the extent and duration of its inability to perform.
Strona nie odpowiada za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli udowodni, że uchybienie nastąpiło wskutek przeszkody od niej niezależnej i że nie mogła brać pod uwagę owej przeszkody w chwili zawarcia niniejszej umowy lub uniknąć czy przezwyciężyć ją lub jej następstwa. Wyłączenie odpowiedzialności przewidziane w niniejszym artykule stosuje się do okresu, w którym przeszkoda zaistniała.

Nieprzewidziane okoliczności powinny być zgłoszone przez Stronę niezwłocznie w formie pisemnego zawiadomienie drugiej Strony z określeniem przyczyn niewykonania zobowiązania oraz zakresu i czasu niezdolności do wykonywania zobowiązania .

Arbitration – arbitraż
Any disputes resulting from this Contract or arisen in relation with the Contract, which cannot be settled amicably, shall be referred by the parties to the settlement by the competent court. In addition the parties resolve that the court competent for arbitration shall be the court of the Claimant.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z umową, których nie można będzie rozstrzygnąć na drodze polubownej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwym sądom. Ponadto ustalają, że Sądem rozpoznającym spór będzie Sąd właściwy dla Powoda.

Standardowe zakończenie

Any changes and amendments to this Contract shall be valid only if made in a written form and signed by the authorised representatives of the Parties.

Wszelkie zmiany i dodatki do niniejszej umowy będą ważne tylko w przypadku gdy zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli stron.

The provisions of the Polish Civil Code shall apply to the matters not regulated herein. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

This Contract has been drawn up in Polish and English and both versions are equally binding.

Niniejsza Umowa jest sporządzona w języku polskim i angielskim i oba teksty są jednakowo wiążące.

Źródła:
forum tłumaczy: www.proz.com
notatki ze studiów 😉
WP_20150506_10_32_58_ProLeszek Berezowski „Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Wydanie 3. Praktyczny przewonik”,C.H. Beck, Warszawa 2009